สื่อเรียนรู้ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับหน่วยงานของรัฐ