Skip to content

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ ตำบลหงาวน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนา

1. เร่งแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่ง ถนนซอยภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
2. เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประชาชนให้เข้าถึงและเข้าใจการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
4. ส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
5. เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการคิด ดำเนินการ และตรวจสอบของภาครัฐ
6. จัดระบบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยืน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับอำเภอและจังหวัด
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมมีความเข็มแข็ง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
8. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลโดยให้ชุมชนเป็นผู้รักษาดูแล และบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหน ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของตน

th Thai
X