Skip to content

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

1. ร้อยละของโครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน ถูกนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี/เพิ่มเติม/งบประมาณเงินสะสมหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

     1. แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
     2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
     3. งบประมาณเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
     4. การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ โดยตรงในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 มาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย

     1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
    2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือเพิ่มเติม
    3. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
    4. การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิ่ม เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น

3. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
    2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือเพิ่มเติม
    3. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

    1. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
    2. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
    3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
    4. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น และเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีไม่ลงหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าดำเนินการไม่ครบ

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่ได้ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด มาดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอ
    2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด
    3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)
    4. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี หรือเพิ่มเติม
    5. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มาเป็นกรอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
    2. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติหรือ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดง ให้เห็นถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล ที่สำคัญได้ตามกรอบระยะเวลา

    1. มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่ได้อย่างถูกต้อง ครบทุกด้านเป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง และผ่านการรับรองความถูกต้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเรียบร้อยแล้ว     

8. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง

    1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้ง
    2. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
    3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
    4. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง

    1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้ง
    2. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
    3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
    4. ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือจังหวัด
    5. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ

    1. การจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ตามหัวข้อเกณฑ์การประเมินด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสามารถพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่ง (เป็นที่ยอมรับได้)
    2. แบบคำร้อง คำสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ หลักฐานการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
    3. ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุมอินเทอร์เน็ต
    4. เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ

11. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    1. คู่มือสำหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น
    2. ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดมุมอินเทอร์เน็ต
    3. เอกสารประเมินความพึงพอใจ
    4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางลงใน เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/Facebook/Line

12. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback)

    1. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ
    2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ที่ประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
    3. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
    5. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การควบคุมภายใน และการจัดทำรายงาน ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6

    1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    2. รายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6
    3. หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี

14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่ หลักเกณฑ์ฯ กำหนด

    1. ข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (กรณีมีตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)
    2. คำสั่งมอบหมายบุคลากรตำแหน่งอื่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มีตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)
    3. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
    4. รายงานผลการตรวจสอบ

15. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

    1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    2. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    3. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
    4. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

หน่วยย่อยที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการระหว่าง ส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

    1. มีหนังสือ/เอกสารเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
    2. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการที่เป็นปัจจุบัน
    3. มีเอกสารการลงนามของผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ฝ่าย และข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ได้ลงนามทราบทุกคนที่เป็นปัจจุบัน

17. มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ

    1. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กร ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ ที่เป็นปัจจุบัน
    2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ
    3. รายงานผลการประเมินผลและเสนอ แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ครบทั้ง 4 ด้าน
    4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาผลการประเมินและสั่งการเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน

หน่วยย่อยที่ 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

18. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

    1. ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2562 เทียบกับปี 2563

19. การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ

    1. หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พร้อมบัญชีการมอบอำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน) ที่เป็นปัจจุบัน
    2. การมอบอำนาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    3. จำนวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือคำสั่งมอบอำนาจที่ปฏิบัติจริงโดยการลงนามของผู้ได้รับมอบอำนาจ อย่างน้อย ร้อยละ 80.00
    4. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     1. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
    2. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี Wi-Fi ใช้งานจริงหรือไม่ หรือมีการใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้างจริงหรือไม่ เป็นต้น

21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบูรณาการ(Integration) โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    2. โครงการที่มีการดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
    4. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22. ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2561 – 2563) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

     1. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน
     2. รายงานการประชุมคณะทำงาน
     3. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเอกสารแสดงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลังจากการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เสนอผู้บริหารพิจารณา
     4. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23. (ตัวอย่าง) จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในโครงการ (ระบุโครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน)

    1. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่
    2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิวจดหมายข่าว
    3. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงเกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้
    4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

25. การจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี

    1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ/ปรับปรุง แผนอัตรากำลังว่าได้ระบุเลขที่คำสั่งหรือไม่ และองค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วน
    2. มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือเอกสารที่อ้างอิงได้ว่ามีการแจ้งเชิญให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ทุกครั้ง
    3. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ/ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ที่ได้แนบไว้ในเล่ม แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ทุกครั้ง และมีบันทึกการประชุมรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงความเห็น มีการวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ การมีส่วนร่วมการตัดสินใจร่วมกันในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลังอย่างชัดเจน
    4. รายละเอียดเล่มแผนอัตรากำลังมีหัวข้อครบ ตามที่กำหนด และระบุรายละเอียดการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อำนาจหน้าที่ครบทุกส่วนราชการ
    5. ตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้างส่วนราชการ ที่มีความจำเป็นในการบริหารงาน (กองหลัก)
        5.1 มีจำนวนครบตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
        5.2 การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับภารกิจอย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อนกัน ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด
    6. ตรวจสอบการกำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วนชื่อฝ่ายหรือชื่อกลุ่มงาน และการกำหนดสายงานผู้บริหารถูกต้องตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด (กรณีกำหนดกลุ่มงานชื่อต้องไม่ซ้อน กับชื่อฝ่าย และต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน และต้องเป็นตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานนั้น)
    7. ตรวจสอบการกำหนดกรอบตำแหน่งหัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย การกำหนดกรอบ ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป มีจำนวนครบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
    8. ตรวจสอบการกำหนดระดับตำแหน่ง ว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนี้
        8.1 ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภท อำนวยการท้องถิ่น ให้กำหนดเพียง ระดับเดียว (ต้น ,กลาง ,สูง)
        8.2 ประเภทวิชาการ กรณีตำแหน่งว่างหรือ กำหนดเพิ่มใหม่ให้กำหนดระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
        8.3 ประเภททั่วไป กรณีตำแหน่งว่างหรือ กำหนดเพิ่มใหม่ให้กำหนดระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
    9. ตรวจสอบรายละเอียดในประกาศใช้ แผนอัตรากำลัง ว่าลงนามโดยผู้บริหาร ท้องถิ่น อ้างอิงมติ ก.จังหวัด ทุกครั้งหรือไม่ และนำแผนอัตรากำลังประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นปัจจุบัน
    10. สุ่มตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลแห่งชาติเป็นปัจจุบันตรงกับ ข้อมูลในเล่มแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้ บังคับเป็นปัจจุบัน

26. การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

     1. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบันหรือไม่
    2. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน
    3. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน
    4. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนดและเป็นปัจจุบัน
    5. รายละเอียดคำสั่งปลัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุเลขที่ตำแหน่ง ชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนามในคำสั่ง
    6. รายละเอียดคำสั่งผู้อำนวยการสำนักกอง หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ว่ามีครบทุกส่วนราชการระบุเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกราย สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
    7. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบ อำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีหนังสือ รายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุปผล การดำเนินงานครบทุกลักษณะงานที่ได้รับ มอบหมาย
    8. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ว่ามีหนังสือรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุปผลการดำเนินงาน ครบทุกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
    9. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำสั่งลำดับที่ 1 – 6 ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นปัจจุบัน
    10. รายละเอียดวันที่ออกคำสั่งเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลเทียบกับวันที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบว่าอยู่ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงรับหนังสือ

27. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยการอบรมหรือฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง

    1. เอกสารการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนาม และประกาศเพื่อทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    2. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
    3. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
    4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

28. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยการส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

    1. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
    2. คำสั่ง/อนุญาต/อนุมัติหนังสือส่งตัวบุคลากร
    3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

29. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จากการอบรม การฝึกอบรมหรือสัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563
(เฉพาะข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น)

    1. แผนอัตรากำลังสามปีที่ใช้อยู่เป็นปัจจุบัน และอัตรากำลังที่มีผู้ครองตำแหน่งอยู่จริง (นับจำนวนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ครองตำแหน่งอยู่จริง)
    2. คำสั่ง/อนุญาต/อนุมัติ/หนังสือส่งตัวบุคลากร เข้ารับการอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนากับหน่วยงานอื่น
    3. เอกสารที่รับรองว่าผ่านการฝึกอบรม จากหน่วยที่จัด เช่น ใบประกาศ/วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรืออื่น ๆ ปี พ.ศ. 2563
    4. เอกสารรายงานสรุปผลการอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ
    5. ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบลเท่านั้น

30. ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    1. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    2. รายงานการประชุมมอบนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และหลักฐานอื่น
    3. รายงานการประชุมชี้แจงของแต่ละส่วนราชการ และหลักฐานอื่น
    4. สุ่มตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า มีการจัดทำหรือกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง หรือกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นรอบการประเมินหรือไม่ และให้มีการสุ่มตรวจแบบประเมินฯ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ 2 คน และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2 คน แล้วแต่กรณี
    5. ตรวจสอบว่าแต่ละส่วนราชการมีคู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ หรือหลักฐานอื่นเพื่อใช้ประกอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด

31. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนท้องถิ่น

    1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นหรือไม่
    2. การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง การศึกษาส่วนท้องถิ่น
        1) สายงานการสอน
        2) สายงานบริหารสถานศึกษา
        3) สายงานนิเทศการศึกษา
    3. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง การศึกษาส่วนท้องถิ่น

32. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น

     1. การคำนวณวงเงินร้อยละ 3 ที่สามารถ จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด ที่มีตัวอยู่จริง (รวมผู้ที่ไปช่วยราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นด้วย) ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี
    2. จำนวนร้อยละที่จะไว้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น แต่ละคนในแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 6 ของฐาน ในการคำนวณของแต่ละคน
    3. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
    4. การเกลี่ยเงินจะต้องเกลี่ยภายในกลุ่มอันดับเงินเดือนเดียวกันเท่านั้น
    5. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน

33. ระดับความสำเร็จของการบันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ แสดงข้อมูลในระบบ ดังนี้
     1. ระบบแผนอัตรากำลังสามปี ให้ตรวจสอบโครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตรากำลังทั้งหมด ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระบุผู้ครองตำแหน่งหรืออัตราว่าง
    2. ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญ และระบบ ก.พ.7 ครู ให้ตรวจสอบข้อมูล และรูปถ่ายจากบัตรประจำตัวประชาชน คำสั่งตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และอื่น ๆ ที่กำหนด
    3. ระบบประมวลผลและรายงาน ให้ตรวจสอบข้อมูล และจำนวนบุคลากรว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้ ตามคู่มือการตรวจสอบ และวิธีการที่กำหนด

34. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงาน

    1. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
    2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า สถานที่ทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าทำงานตามที่กำหนดไว้
    3. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

35. การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบฯให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเปิดข้อมูลจากระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรงที่ระบบรายงานผู้ดำรงตำแหน่ง หัวข้อ “รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในเว็บไซต์ http://ele.dla.go.th โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ

36. ในปี พ.ศ. 2563 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัย และทุกครั้ง

    1. รายงานการประชุม ฯ
    2. เอกสารการมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม
    3. หลักฐานการลงชื่อเข้าร่วมประชุม

37. การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สภาท้องถิ่น

    1. สอบถามและตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรว่ามีความพร้อม ที่จะอำนวย ความสะดวกแก่การปฏิบัติของสภาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
    2. ตรวจสอบเอกสารที่จัดไว้ ประกอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่แก้ไขถึงปีปัจจุบัน และตรวจสถานที่ประชุม กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อาจจัดไว้ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถตรวจดูก็ได้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

38. การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น

    1. คำสั่ง/หนังสือที่ผู้บริหารเห็นชอบให้เข้ารับการพัฒนาความรู้
    2. รายงานผลการพัฒนาความรู้ที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

39. การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563

     1. การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรกของแต่ละสมัย
    2. การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจริงในวันตรวจประเมิน ฯ)

40. การเสนอและส่งสำเนาร่างข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    1. มีหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับประธานสภาท้องถิ่น
    2. มีหนังสือจากประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น

41. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

    1. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    2. มีเอกสารบันทึกการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

42. การเสนอและพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

    1. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
    2. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ แปรญัตติ

43. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

    1. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เมื่อครั้งที่มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ
    2. เอกสารรายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
    3. เอกสารการส่งรายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ

44. การจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

    1. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ทุกครั้ง ในปี 2563
    2. การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจริงในวันตรวจประเมิน ฯ)     

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

45. มีการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน ยาสูบ และ ผู้เข้าพักในโรงแรม

    1. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดเก็บรายได้ทั้ง 3 ประเภท
    2. สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าได้มีการจัดเก็บ

46. การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงานข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และระบบฐานข้อมูลกลางจะปิดระบบการรายงานข้อมูลภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

47. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี การออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม

    1. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line ฯลฯ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง เป็นต้น
    2. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

48. จำนวนผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน, ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรมต่อจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระโดยรวมในปี 2563

    ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีทั้งหมด โดยนับจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมด กับจำนวนผู้ที่ได้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในปี 2563

49. การเร่งรัดติดตามทวงถามผู้ค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม เพื่อให้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

    ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมด กับหลักฐานประกาศ คำสั่ง หรือสำเนาหนังสือเร่งรัดติดตามทวงถาม ผู้ค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในปี 2563

50. การเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน, ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรมโดยรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแบบแจ้งการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมที่ปรากฎสัญลักษณ์หรือรูปแบบการให้บริการตามช่องทางที่กำหนด
    2. ตรวจสอบ Statement ของบัญชีธนาคารซึ่งแสดงการโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านระบบธนาคาร
    3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการชำระเงินผ่านไปรษณีย์
    4. ตรวจสอบประกาศ หรือคำสั่งที่กำหนดให้มีการรับชำระเงินนอกสถานที่หรือหน่วยให้บริการเคลื่อนที่

51. มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. ประเภทการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ประเภทการกำจัดขยะมูลฝอย
3. ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
4. การตลาด
5. ประเภทสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
6. ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
7. ประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ

     1. ให้ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
     2. มีการเผยแพร่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

52. การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงานข้อมูลสถิติการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ซึ่งจะต้องรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และระบบฐานข้อมูลกลางจะปิดระบบการรายงานข้อมูลภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

53. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี จากการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

    1. ให้ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook/Line ฯลฯ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/ หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจดหมาย แจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง เป็นต้น
    2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

54. การจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    ให้ตรวจสอบจากจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดทำด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือด้วยโปรแกรมของหน่วยงานอื่น (กรณีซื้อโปรแกรมใช้งาน หรือจ้างทำ) ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูลแผนที่แม่บท ตามขั้นตอนที่ (1) – (4)

55. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลจากกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ และนำไปใช้ประโยชน์

    ให้ตรวจสอบเอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมีการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลจากกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

56. ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3 และ 4) ได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

    มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ให้ขยายเวลาเป็นการทั่วไป (ภายในเดือนมีนาคม 2563)

57. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1 และ 2) ได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

    มีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น (ภ.ด.ส.1 และ 2) และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (บัญชีของกรมธนารักษ์) ภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายเวลาเป็นการทั่วไป (ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563)

58. จำนวนผู้เสียภาษีป้ายเปรียบเทียบกับปี 2562 (เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563)

    ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ที่ได้ชำระภาษี ภาษีป้ายในปีงบประมาณ 2563 และ 2562 แล้วนำมาคำนวณเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

59. จำนวนเงินภาษีป้ายเปรียบเทียบกับ ปี 2562 (เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563)

    รายรับจริงประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของภาษีป้าย แล้วนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียน คุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

60. จำนวนผู้เสียค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปรียบเทียบกับ ปี 2562 (เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563)

    ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีโดยนับจำนวนผู้ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในปี 2562 และ 2563 แล้วนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบกับทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

61. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563)

    รายรับจริงประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ของค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แล้วนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบ ประกอบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

62. การเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกประชาชนในการรับชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีที่ดินฯ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต)

    1. หลักฐานการรับชำระภาษีเป็นเอกสาร เช่น ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคาร หรือหลักฐานการรับชำระผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ วันที่เข้าตรวจประเมิน
    2. ตรวจสอบ Statement ของบัญชีธนาคารซึ่งแสดงการโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านระบบธนาคาร
    3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการชำระเงินผ่านไปรษณีย์
    4. ตรวจสอบประกาศ หรือคำสั่งที่กำหนดให้มีการรับชำระเงินนอกสถานที่หรือหน่วยให้บริการเคลื่อนที่

63. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น

     1. ร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. รายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี     
     3. ข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
     4. ญัตติเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น
     5. ญัตติเสนอสภาท้องถิ่นหรือหนังสือรายงานขยายระยะเวลากรณีไม่สามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายได้ทันวันที่ 15 สิงหาคม (ข้อ 24) (ถ้ามี)
     6. เอกสารอื่น เช่น เอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นต้น

64. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถใช้ทันได้ในวันที่ 1 ตุลาคม และส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้ แล้วส่งให้ผู้กำกับดูแลและจัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณหลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้ ผู้กำกับดูแล

    1. การอนุมัติและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    2. หนังสือและประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ หลังสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้ผู้กำกับดูแล

65. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

    1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
    2. ตรวจสอบในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

66. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้ามหมวด (ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบายรัฐบาลและการโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง)

    1. รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ
    2. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
    3. ประกาศและเอกสารการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ผู้กำกับดูแล และมีการเผยแพร่การโอนงบประมาณในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

67. การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะต้องตรวจผลงาน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน

    1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
     2. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
     3. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
     4. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
     5. ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

68. การบันทึกการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างโดยผู้ควบคุมงานได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาในวันกำหนดเริ่มงานและในวันที่กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด โดยได้รับรายงานว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วัน ถึงกำหนดนั้น ๆ

    1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
     2. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
     3. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
     4. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

69. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพัสดุคงเหลือ มีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดหมดความจำเป็น ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบพัสดุโดยให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ

    1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
    2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว

70. การประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีและมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

    1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
     3. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
     4. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)

71. มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

    1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก
    2. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

72. กรณีงานซื้อหรือจ้างที่มีวงเงิน เกินห้าแสนบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ในเว็บไซต์อย่างน้อย 2 เว็บไซต์ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (จากแหล่งเงินทุกประเภท)

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     3. ใบจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
     4. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม
     5. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ให้ตรวจฎีกาจริงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร)

73. การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้าง

     1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     3. เอกสารที่ได้รับการเห็นชอบราคากลางจากผู้บริหารท้องถิ่น

 

74. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

    1. รายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2563 จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
    2. รายงานเงินกันกรณีก่อหนี้ผูกพัน

75. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาส และเบิกจ่ายเงิน 3 หมวด (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน)

    รายจ่ายตามรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน เมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย

76. การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

    1. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฯ
    2. บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

77. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกอย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง

    1. ใบตรวจรับพัสดุ
     2. ใบตรวจรับงาน
     3. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน

78. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พิจารณาจากการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    หลักฐานการเบิกจ่าย หรือสรุปรายงานการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่รวมเงินกัน)

79. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    1. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    2. ตรวจสอบในระบบ e-Plan

80. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    1. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2563
    2. ตรวจสอบในระบบ e-Plan

81. การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้ในเดือนถัดไป โดยเฉลี่ย

    บันทึกเสนอรายงานการเงินประจำเดือน

82. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

    1. รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่ายจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ > อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
    2. รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไข คำชี้แจงงบประมาณจากจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ > รายงาน การโอนงบประมาณ > ประจำปี และที่เมนู ระบบงบประมาณ > รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย > ประจำปี เปรียบเทียบกับเอกสารการอนุมัติการโอนงบประมาณ

83. การปิดบัญชีและจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

    1. ตรวจสอบการปิดบัญชีและการจัดทำ งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน > รายงานประจำปี > งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ > งบแสดงฐานะการเงิน
     2. ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินที่เมนูระบบบัญชี > รายงานงบการเงิน > รายงานประจำปี > งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ > หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

84. การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

    1. ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินในระบบมือ
     2. นำไปเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนู ระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > รายงานทะเบียนข้อมูลทรัพย์สิน และที่เมนูระบบบัญชี > ทะเบียนทรัพย์สิน > รายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สิน
     3. ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่เข้าตรวจ

85. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครบถ้วนถูกต้องตามอัตราและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ภายในเดือนธันวาคม 2562)

     1. หนังสือตอบรับการรับเงินสมทบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
     2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องนำส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการรายงานอำเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่มจาก ก.บ.ท. ภายในเดือนธันวาคม เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
     3. ไม่รวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

86. การทักท้วงด้านการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

    1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
     2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

87. การทักท้วงด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

    1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

88. การทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

     1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน /จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

89. มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

    1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

90. มีการดำเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยที่ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้ทราบครบทุกเรื่อง (ด้านงบประมาณ/พัสดุ/การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บรายได้)

    1. ข้อทักท้วงและการดำเนินการตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

1. ถนน ทางเดิน และทางเท้า

91. การจัดทำแผนการตรวจสอบถนนใน ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนน ทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อทราบจำนวนถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. แผนการตรวจสอบถนนประจำปีโดยจัดลำดับการตรวจสอบตามความจำเป็น
     3. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาถนนท้องถิ่น
     4. บันทึกรายงานผลการตรวจที่ปรากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ
      5. แผนที่ถนน ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
     6. ให้ตรวจสอบถนนในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีพัฒนาถนนด้วย (ต้องตรงกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด)

92. ร้อยละของการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ ต่อเติมถนน ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานผลการตรวจสอบถนนประจำปี

    1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนน ทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)เพื่อทราบจำนวนถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. แผนการตรวจสอบถนนประจำปี โดยจัดลำดับการตรวจสอบตามความจำเป็น ที่ปรากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบ ผลการตรวจสอบและสั่งการ
     3. ผลการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     4. ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม

93. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งไปขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่งเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องไปยังจังหวัด)

     1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนนทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
     2. หลักฐานการส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 , ทถ.5)

94. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงทะเบียน เป็นทางหลวงท้องถิ่นถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวน ถนนทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
     2. หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 , ทถ.5)

95. ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีตต่อความยาวของถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

    1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน
     2. รายงานประจำปีเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลาดยาง (เป็นการลาดยางทุกประเภท)/คอนกรีต
     3. ภาพถ่าย

96. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

    1. เอกสารหลักฐานการสำรวจฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
     2. เอกสารรายงานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
     3. แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์หรือการพัฒนาท้องถิ่น

97. ร้อยละของสถานที่สาธารณะที่อยู่ในการดูแล รักษา หรือบริหารจัดการของเทศบาลที่มีการดำเนินงานด้านอารยสถาปัตย์ (Universal Design)

     1. แผนงาน/โครงการด้านอารยสถาปัตย์
     2. ภาพถ่าย
     3. รายงานผลการดำเนินงาน
     4. ตรวจสอบว่ามีอารยสถาปัตย์จริง

2. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ

98. ร้อยละของถนนทุกสายอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถใช้งานได้

     1. ข้อมูลถนนสายหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือสุ่มดูข้อมูลตามจุดเสี่ยง
     3. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
     4. ภาพถ่าย

99. ร้อยละของถนนทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และสามารถ ใช้งานได้

     1. ข้อมูลถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. แผนงาน/โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
     3. แบบแปลน/แผนผังแสดงที่ตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
     4. ภาพถ่าย

100. การดูแลบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. แผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3. รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

101. การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา

    1. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย
     2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
     3. ผลดำเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ
     4. ภาพถ่าย

102. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้และมีปริมาณต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

    สอบถามจากประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย 3 ราย อย่างไม่เป็นทางการ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

4. การตรวจสอบอาคาร

103. การดำเนินการเกี่ยวกับอาคาร 9 ประเภท ตาม ม. 32 ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

    1. แบบบันทึกข้อมูลอาคาร 9 ประเภท
     2. หนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร 9 ประเภทให้ดำเนินการ
     3. หนังสือรับรองการตรวจสภาพอาคารของเจ้าของอาคาร
     4. หนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อรายงานผลการดำเนินการ

104. การดำเนินการเกี่ยวกับอาคารที่อาจไม่เข้าข่ายอาคาร 9 ประเภท

    1. คำสั่งจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่ายฯ และเป็นปัจจุบัน
     2. รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบอาคาร ที่ไม่เข้าข่ายฯ และการสั่งแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง
     3. หนังสือรายงานผลให้จังหวัดทราบ

 

หน่วยย่อยที่ 1 การศึกษา

กลุ่มที่ 1 การศึกษาในระบบ
กลุ่มย่อยที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
105. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน่วยย่อยที่ 1 การศึกษา
กลุ่มที่ 1 การศึกษาในระบบ
กลุ่มย่อยที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
106. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับ T- score ของคะแนนเฉลี่ยรวมรายบุคคล ทุกรายวิชาสอบ ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป

    ผลคะแนน T – score การสอบ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ระดับ ได้แก่ ป.6 ม.3 ม.6

หน่วยย่อยที่ 1 การศึกษา
กลุ่มที่ 2 การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
107. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
     3. ภาพถ่าย
     4. หนังสือเสนอโครงการ/กิจกรรม

108. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

     1. ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง การใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     2. หลักฐานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     3. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assesment Report : SAR)

กลุ่มที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย
109. การดำเนินการเพื่อจัดให้มีหรือส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
     3. ภาพถ่าย
     4. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม

110. มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและเป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำหนด

     1. สถานที่ตั้งของที่อ่านหนังสือ
     2. ภาพถ่าย/สภาพการใช้งาน
     3. เอกสารและภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
     4. แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
     5. แผนงาน/โครงการ กิจกรรมรณรงค์ฯ
     6. คำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ

กลุ่มที่ 4 การบริหารจัดการสถานศึกษา
111. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม หรือโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรจัดการเรียนรู้ ตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน

    1. หลักสูตรสถานศึกษา
     2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
     3. ภาพถ่าย
     4. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

112. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม

     1. ข้อมูลนักเรียน
     2. ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนหรืออุปกรณ์อื่น
     3. หลักฐานการบรรจุ/จ้าง/คำสั่ง แต่งตั้ง ครูสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
     4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงเรียนในสังกัดมีนโยบาย รับ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ

113. สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน

     1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
     2. เอกสารที่แสดงว่ามีการดำเนินการตามกิจกรรม
     3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีมาตรการดำเนินการจริง
     4. ภาพถ่าย

114. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา

     1. บันทึกการขออนุญาตไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
     2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
     3. แผนการติดตาม/รายงานผลการติดตามที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
     4. รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รายงานการตรวจสอบรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบ
     5. เสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงเห็นว่ารายงานฯ (Self Assessment Report : SAR) ได้รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด

 

หน่วยย่อยที่ 2 สาธารณสุข

115. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน

     1. แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนงานสาธารณสุข
     2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     3. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
     4. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
     5. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ

116. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

     1. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
     2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
     4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ


117. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ รวมถึงการเตรียม ความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่การให้ความรู้)

     1. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
     2. ภาพถ่ายกิจกรรม (ไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะบุคคล)
     3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     4. รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ

118. การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. แผนงานด้านเศรษฐกิจ (e-LAAS)
     3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     4. เอกสารหรือฐานข้อมูล Rabies One Data
     5. วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ความเย็น เช่น ตู้เย็นเก็บวัคซีน เทอร์โมมิเตอร์ กระติก กล่องโฟม Ice pack Data Logger

119. จำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพประชาชน

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
     3. ภาพถ่ายกิจกรรม
     4. หนังสือขอรับการสนับสนุน

120. องค์กรปกครองท้องถิ่นผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

     1. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
     2. เอกสารการประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่น
     3. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละด้านที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการ
     4. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีลายมือชื่อจากคณะกรรมการ

121. องค์กรปกครองท้องถิ่นผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล และด้านการจัดการมูลฝอย

     1. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
     2. เอกสารการประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่น
     3. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละด้านที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการ
     4. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีลายมือชื่อจากคณะกรรมการ

หน่วยย่อยที่ 3 คุณภาพชีวิตยุคโควิด 19

122. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำหรับผู้ถูกกักกันในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))

     1.ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือรายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโอนงบประมาณเพิ่ม
     2. ภาพถ่ายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับงบประมาณรายจ่าย
     3. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้กำกับดูแล

123. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำหรับสถานที่กักกันหรือควบคุมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือรายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโอนงบประมาณเพิ่ม
     2. ภาพถ่ายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับงบประมาณรายจ่าย
     3. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้กำกับดูแล

124. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือรายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโอนงบประมาณเพิ่ม
     2. ภาพถ่ายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับงบประมาณรายจ่าย
     3. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้กำกับดูแล

125. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือรายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโอนงบประมาณเพิ่ม
     2. ภาพถ่ายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับงบประมาณรายจ่าย
     3. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้กำกับดูแล

หน่วยย่อยที่ 3 ส่งเสริมสตรีและครอบครัว

126. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่

     1. โครงการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     3. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ
     4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

127. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. โครงการที่มีการดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
     4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

หน่วยย่อยที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง

128. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความพิการ)

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<
     2. โครงการที่มีการดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
     4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

129. จำนวนครั้งที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถดำเนินการจ่ายเบี้ย ความพิการได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

     1. หลักฐานการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
     2. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร)
     3. หลักฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด)

130. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง (ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน)

     1. ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือองค์กรภาคประชาสังคม ต่าง ๆ<
     2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     3. โครงการที่มีการดำเนินการจริง
     4. รายงานผลการดำเนินการ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
     5. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

131. การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

     1. ฐานข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ
     3. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุน ซึ่งอาจใช้ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
     4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     5. สำเนาโครงการ
     6. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรร
     7. รายงานผลการดำเนินงาน

หน่วยย่อยที่ 5 ส่งเสริมผู้สูงอายุ

132. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. โครงการที่มีการดำเนินการจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     3. รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
     4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

133. การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล

     1. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน
     2. เอกสารรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
     3. ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
     4. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

134. จำนวนครั้งที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 10 ของเดือน

     1. หลักฐานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายใน วันที่ 10 ของทุกเดือน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
     2. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับผ่านบัญชีธนาคาร)
     3. หลักฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด)

135. การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่

     1. หนังสือขอความร่วมมือในการประสานการคัดกรองหรือการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธล (ADL)
     2. การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผ่านเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3. มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นและจังหวัด

หน่วยย่อยที่ 6 พัฒนาเด็กและเยาวชน

136. จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย

     1. ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลนหรือแผนผังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
     3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

137. จำนวนของลานกีฬา/สนามกีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี

     1. สอบถามผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสุ่ม อย่างง่าย
     2. หนังสือยืนยันจากผู้นำชุมชน/ประชาชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
     3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     4. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา

138. จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา
     2. บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา
     3. บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย
     4. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬ
     5. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
     6. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

 

 

หน่วยย่อยที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ

139. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
     3. รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
     4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

หน่วยย่อยที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

140. การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวย ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

    1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
     3. รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
     4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

141. สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว

     1. ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
     2. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
     3. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
     5. รายงานประจำปี
     6. ภาพถ่ายกิจกรรม
     7. ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

หน่วยย่อยที่ 3 ส่งเสริมการตลาด

142. การจัดทำฐานข้อมูลตลาด

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
     2. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
     3. มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นและจังหวัด

143. จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. แผนงานด้านเศรษฐกิจ (e-LAAS)
     3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     4. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน
     5. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
     6. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ

144. การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน ใน 7 ด้าน

     1. แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด
     2. รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร
     3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
     4. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน

 

หน่วยย่อยที่ 1 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา

145. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา

     1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
     2. ภาพถ่าย
     3. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
     4. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
     5. รายงานผลการดำเนินการ

หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

146. การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

     1. แผนงาน/โครงการในการจัดทำฐานข้อมูล
     2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

147. จำนวนกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

     1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
     2. ภาพถ่าย
     3. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
     4. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
     5. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

 

หน่วยย่อยที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

148. การจัดทำและดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ
     2. ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัย ที่เกิดซ้ำในพื้นที่
     3. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการตามแผนฯ
     5. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
     6. ภาพถ่าย
     7. ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้
     8. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

149. จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. แผนงาน/โครงการ
     3. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
     4. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     5. ภาพถ่าย
     6. การเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผ่นพับ เป็นต้น
     7. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

150. จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

     1. แผนงาน/โครงการ
     2. ภาพถ่าย
     3. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     4. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
     5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     6. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

151. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

     1. แผนงาน/โครงการ การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     2. ภาพถ่ายกิจกรรม
     3. รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     4. หลักฐานการร่วมงานกับหน่วยงานอื่น
     5. สถิติเรื่องร้องเรียน

152. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยนอกเหนือไปจากการให้ความรู้

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     2. แผนงาน/โครงการ
     3. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
     4. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     5. ภาพถ่าย
     6. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     7. ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563
     8. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

153. การบริหารจัดการและดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.)

     1. คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)
     2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     3. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ
     4. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
     5. ภาพถ่าย
     6. การรายงานผลการดำเนินงาน

154. การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ หรือประกาศ
     3. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือประกาศ
     4. ภาพถ่าย

หน่วยย่อยที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

155. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่

     1. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/ จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ ฯลฯ
     2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพถ่าย วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ
     3. ภาพถ่ายกิจกรรม
     4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา หรือการฝึกอบรม

 

หน่วยย่อยที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ

156. จำนวนกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
     3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
     4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

157. จำนวนกิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (นอกเหนือจากการให้ความรู้ประชาชน)

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
     3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
     4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

158. การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
     3. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
     4. ถ่ายสำเนาการรายงานผลการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืขในแหล่งน้ำสาธารณะในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีตัดฐานการประเมินจะต้องมีหนังสือถึงจังหวัดหรืออำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง)

หน่วยย่อยที่ 2 น้ำเสีย

159. เทศบาลออกเทศบัญญัติควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้ง บ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่ หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

     เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่ หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

160. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

     1. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่
     2. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
     3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

161. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
     3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
     4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

หน่วยย่อยที่ 3 ขยะ

162. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563

     1. รายงานการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2563<
     2. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564
     3. บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ประชาชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน
     4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการ มูลฝอย พ.ศ. ....

163. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก ต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ที่ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)<
     3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
     4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

164. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย

     1. โครงการ/กิจกรรม
     2. รายงานผลการดำเนินงานฯ
     3. ภาพถ่ายกิจกรรม
     4. รายงานประจำปี
     5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     6. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
     7. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     8. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

165. การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (มฝ.2)

     1. ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน
     2. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ. 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

166. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน อย่างเป็นระบบ

     1. รายงานข้อมูลจุดรวมขยะอันตรายหมู่บ้าน/ชุมชน
     2. ภาพถ่าย

167. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี
     3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
     4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
     5. รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรม
     6. จำนวนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มกิจกรรมดังกล่าว
     7. ภาพถ่าย
     8. ให้สุ่มตรวจกลุ่มกิจกรรมจริงอย่างน้อย 1 แห่ง

168. การเก็บขนและกำจัดขยะแบบแยกประเภท

     1. แผนงาน/โครงการ
     2. ภาพประกอบการดำเนินการ/ภาชนะเก็บขยะแยกประเภทในรถขยะ/การเก็บขยะ แยกประเภท
     3. รายงานการดำเนินการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ หรือผลการดำเนินการที่บ่งชี้ถึงการนำขยะแต่ละประเภทไปจัดการอย่างถูกวิธี

169. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำนวัตกรรมท้องถิ่นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

     1. รายงานเกี่ยวการการจัดทำนวัตกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
     2. หนังสือ/บันทึกข้อตกลงร่วมมือในด้านการจัดทำนวัตกรรม (ถ้ามี)
     3. แผนงาน/โครงการ (ถ้ามี)
     4. ภาพถ่าย

170. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

     1. แผนงาน/โครงการ
     2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
     3. ภาพถ่ายกิจกรรม
     4. รายงานประจำปี
     5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     6. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
     7. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

171. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และไฟป่าหมอกควัน

     1. แผนงาน/โครงการ
     2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
     3. ภาพถ่ายกิจกรรม
     4. รายงานประจำปี
     5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     6. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
     7. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     8. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

172. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     1. แผนงาน/โครงการ
     2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
     3. ภาพถ่ายกิจกรรม
     4. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     5. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     6. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
     7. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     8. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
     9. จำนวนครั้งหรือร้อยละในการใช้บริการ จ้างเหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
     10. จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ผลิตในพื้นที่
     11. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สินค้า ผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ ตลาด สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ วัด มัสยิด และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

173. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     1. แผนงาน/โครงการ
     2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
     3. ภาพถ่ายกิจกรรม
     4. รายงานประจำปี
     5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนผู้ใช้ประโยชน์
     7. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     8. รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงาน/ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     9. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมลดการใช้พลังงานหรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน
     10. งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) เฉพาะภารกิจในสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่รวมภารกิจด้านการบริการสาธารณะ
     11. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยย่อยที่ 4 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

174. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยผ่านระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR)

     1. ข้อมูลพื้นฐาน (City Profile) ด้านการพัฒนาเมืองในระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
     2. ตรวจประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน่วยย่อยที่ 5 ก๊าซเรือนกระจก

175. แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

     1. แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
     2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
     3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)

176. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซกระจก (องค์การมหาชน)
     2. ช่องทางการเผยแพร่ผลการดำเนินการและทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

177. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ)
     3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

178. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA)
     3. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์
     4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ)

179. การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

     1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
     2. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
     3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
     4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     5. หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, ภาพถ่าย, แผ่นพับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

180. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

     1. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
     2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย เช่น รูปถ่าย รายงานการประชุม หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ที่แสดงว่าได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจริง ฯลฯ
     3. มติ ก. จังหวัด หรือหนังสือ/คำสั่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
     4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นพิจารณาหรือเพื่อทราบ

 

181. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation)

     1. คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน
     2. เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ และรายงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
     3. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
     4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
     5. หลักฐานที่มีการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

182. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6 พร้อมหนังสือนำส่งรายงานให้ ผู้กำกับดูแล
     2. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการประชุมสภาท้องถิ่น
     3. เอกสารที่แสดงหรือข้อเท็จจริงที่แสดงได้หรือเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     4. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA ปี 2562/2563 หรือ ITA 2564

 

183. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียนจจุบัน

     1. คำสั่งกำหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2. ช่องทางการร้องเรียน
     3. เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ์
     4. เอกสาร/หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ พร้อมผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

184. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA
     2. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต
     3. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
     4. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์
     5. มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

185. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้จากหน่วยงาน ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

     เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับรางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติ ในปี พ.ศ. 2561 – 2563 จากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน หรือองค์กรภาคประชาชนสังคมต่าง ๆ

186. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ

     หนังสือแจ้งชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

187. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.

     1. เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถพิมพ์ออกจากระบบ ITAS
     2. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่นเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

188. ระดับคะแนนและระดับผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. บันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
     3. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่นเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

189. ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. บันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน ITA ที่แสดงในระบบ ITAS และความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่นเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ ผลคะแนน ITA<
     3. นำลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

190. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

     1. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
     2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผล การดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ 3 เดือน
     3. ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่าย การประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
     4. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ ทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

th Thai
X