Skip to content

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เจมส์ คันนาทองคำ พุทธเกษตรอินทรีย์

     ตั้งอยู่บริเวณฝายแม่น้ำหงาว บ้านหงาว หมู่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เจ้าของคือ ดร.ทวีพงษ์ อินวงค์สกุล ดร.หนุ่มไฟแรง ที่ได้นำเอาศาสตร์พระราชามาพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพระราชา โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง แปลงนากว่า 3 ไร่ รูปตัวแอล ณ บ้านหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ที่ยึดหลักการ “พุทธเกษตรอินทรีย์ วิถีพึ่งตนเอง” สร้างคุณค่าบนที่ดินทำกินของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าของโครงการ “เจมส์ คันนาทองคำ” เป็นอดีตพระเลขาฯ พระเมธีวชิโรดม หรือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ซึ่งได้รับนโยบายเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ เน้นการปลูกผักอินทรีย์ เลี้ยงเป็ด ไก่ แพะ และปลา ตามธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของอำเภอเทิง แบ่งเป็นโซนอาคารที่พักและอบรม โซนแปลงนาสาธิต ให้เข้ามาศึกษาดูงานโซนแปลงผักอินทรีย์ ปลูกพืชหมุนเวียนที่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีส่วนที่เหลือยังเป็นอาหารให้กับสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในโซนปศุสัตว์บริเวณท้ายไร่ และขุดบ่อโดยรอบคันนาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ที่สำคัญโครงการนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์นำรายได้มาให้กับชุมชนอีกด้วย

     “เจมส์ คันนาทองคำ” ถือเป็นโครงการต้นแบบที่น้อมนำแนวทางมาปรับใช้ในการบริหารจัดการที่ดินทำกินของตัวเองให้เกิดคุณค่ามากที่ส

บรรยากาศของ เจมส์ คันนาทองคำ

ภาพถ่ายจากมุมสูง

จุดเช็คอิน

ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์

แหล่งศึกษาดูงาน

สถานที่จัดอบรม สัมมนา

การจัดอบรมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

แปลงเพาะปลูก

ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

อาหาร

พิซซ่าเตาดิน

เครื่องดื่ม

th Thai
X