Skip to content

     ประเภท บริหารท้องถิ่น ต้น-สูง
          นักบริหารงานท้องถิ่น-ต้น-สูง

    ประเภท อำนวยการท้องถิ่น ต้น-สูง
          นักบริหารงานทั่วไป-ต้น-สูง
          นักบริหารงานการคลัง-ต้น-สูง
          นักบริหารงานช่าง-ต้น-สูง
          นักบริหารงานสาธารณสุข-ต้น-สูง
          นักบริหารงานสวัสดิการสังคม-ต้น-สูง
          นักบริหารงานการศึกษา-ต้น-สูง

     ประเภท วิชาการ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ
          นักจัดการงานทั่วไป-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          นักทรัพยากรบุคคล-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          นักวิเคราะห์นโยายบและแผน-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          นิติกร-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          นักวิชาการเงินและบัญชี-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          นักวิชาการจัดเก็บรายได้-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          นักวิชาการพัสดุ-นักวิชาการพัสดุ-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          นักวิชาการตรวจสอบภายใน-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          นักวิชาการสาธารณสุข-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          วิศวกรรมโยธา-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          นักพัฒนาชุมชน-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
          นักวิชาการศึกษา-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

     ประเภท ทั่วไป ปฏิบัติงาน-อาวุโส
          เจ้าพนักงานธุรการ-ปฏิบัติงาน-อาวุโส
          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี-ปฏิบัติงาน-อาวุโส
          เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ปฏิบัติงาน-อาวุโส
          นายช่างโยธา-ปฏิบัติงาน-อาวุโส
          นายช่างไฟฟ้า-ปฏิบัติงาน-อาวุโส
          เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-ปฏิบัติงาน-อาวุโส

th Thai
X