Skip to content

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

  • ข้อมูลพื้นฐาน

  • การบริหารงาน

  • การบริหารเงินงบประมาณ

  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

  • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

th Thai
X