ที่อยู่เทศบาลตำบลหงาว

สำนักงานเทศบาลตำบลหงาว
เลขที่ 96 หมู่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

โทรศัพท์ 0 5369 6333-4
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 5369 6335

โทรสาร

0 5369 6333-4 ต่อ 108

เว็บไซต์เทศบาลตำบลหงาว