Skip to content

ข้อมูลพื้นฐาน​

ที่ตั้ง

 

พื้นที่เทศบาลตำบลหงาว ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเทิง ประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 88.4 ตารางกิโลเมตร ( 55,250 ไร่) ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบระหว่างภูเขา มีแม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำหงาว แม่น้ำลาว ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตบริการ 20 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขา บริเวณพิกัด B P 316821 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงลำห้วยต่อคา บริเวณพิกัด B P 325812 ไปตามลำห้วย ผ่านถนนสายป่าบง - ปางค่า บริเวณพิกัด B P 352798 ตามลำน้ำหงาว ไปทางทิศใต้ถึงลำห้วยโป่งไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่ดอยเอียน บริเวณพิกัด B P 401790 รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก

ติดต่อตำบลภูซาง ตำบลเชียงแรง กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณดอยเอียน บริเวณพิกัด B P 401790 ไปทางทิศใต้ตามสันเขา บริเวณพิกัด B P 410772 ซึ่งเป็นเขตรอยต่อจังหวัดเชียงราย - พะเยา ไปตามแนวลำห้วยผาลาดน้อย และลำห้วยผาลาดสิ้นสุดที่ลำห้วยผาลาดบรรจบกับลำน้ำแม่ลาว บริเวณพิกัด B P 353723 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร

ทิศใต้

ติดต่อตำบลเชียงแรง กิ่งอำเภอภูซาง และตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบลำห้วยผาลาดและลำน้ำแม่ลาว บริเวณพิกัด B P 298757 รวมระยะทางด้านทิศใต้ 7 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

ติดต่อตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำน้ำแม่ลาว และถนนทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณพิกัด B P 288757 ไปตามสันเขาทางทิศเหนือ ถึงดอยริว ดอยม่อนจะโก้ สิ้นสุดที่สันเขา บริเวณพิกัด B P 316821 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร

ประชากร

 

ประชากรจำนวนทั้งสิ้น 10,322 คน แยกเป็นชาย 5,197 คน หญิง 5125 คน
มีจำนวน 2,799 ครัวเรือน

จำนวนประชากร

- จำนวนประชากรแฝง 49 คน
- จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่ 112 คน
- ความหนาแน่นของประชากร 127 คน/ตร.กม.
- อัตราการเพิ่มของประชากร ตั้งแต่ปี 2544 - 2545 ร้อยละ 5.29
- อัตราการเพิ่มของประชากร ตั้งแต่ปี 2545 - 2546 ร้อยละ 4.29

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

การถือครองที่ดิน

เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 60% และมีพื้นที่ เกษตรอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 40% เกษตรกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอยู่ในหมู่บ้านของตนเอง มีเพียงส่วนน้อยประมาณ 20% ของเกษตรกรทั้งหมดที่ไปรับจ้างทำงานที่อื่นหรือต่างจังหวัดหลังว่างจากฤดูการทำนา รายได้เฉลี่ย 27,695 ต่อคนต่อปี

ด้านอาชีพ

ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลหงาว มีอาชีพต่าง ๆ ดังนี้
1. อาชีพเกษตร ประมาณร้อยละ 90
2. การค้าขายธุรกิจส่วนตัว ประมาณ ร้อยละ 2
3. รับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ 4
4. รับราชการ ประมาณร้อยละ 4

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ปั้มน้ำมันขนาดกลาง 4 แห่ง
- ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั้มหลอด) 2 แห่ง
- โรงสีข้าว 37 แห่ง
- โรงบ่มใบยา 1 แห่ง
- โรงงานผลิตซีเมนต์บล๊อก 1 แห่ง
- โรงแรมขนาดเล็ก (รีสอร์ท) 2 แห่ง

สภาพสังคม

สถานศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมต้น 1 แห่ง)
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 20 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์ 16 แห่ง

สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง

การคมนาคม

- สายเทิง - เชียงคำ
- สายเทิง – เวียงแก่น

พื้นที่ป่าไม้

ตำบลหงาวมีพื้นที่ป่าทั้งหมด จำนวน 36,015 ไร่

สินค้าที่มีชื่อเสียง

- เครื่องหวาย หมู่ที่ 3
- ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้ง หมู่ที่ 10

ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน
รวมกลุ่มทุกประเภท 33 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้
- กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 5 กลุ่ม
- กลุ่ม อสม. 18 กลุ่ม
- กุล่มผู้สูงอายุระดับตำบล 1 กลุ่ม
- กลุ่มเยาวชน 1 กลุ่ม

สภาพโดยทั่วไป

การพาณิชยกรรมและบริการ

- ตลาดสด 2 แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป 93 แห่ง
- สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง
- สถานประกอบการที่จำหน่ายอาหาร ตาม พรบ. สาธารณสุข 4 แห่ง

การอุตสาหกรรม

- โรงงานอุดสาหกรรม 1 แห่ง

การท่องเที่ยว

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง
- จำนวนนักท่องเที่ยว 2,000 คน
- รายได้จากการท่องเที่ยว 60,000 บาท

ด้านสังคม

- จำนวนหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน
- จำนวนครัวเรือน 2,744 ครัวเรือน
th Thai
X