Skip to content

การแยกขยะ และเสวียน

เมื่อ “ขยะ” ในชีวิตประจำวันของเราแฝงไว้ทั้งคุณค่าและมูลค่ามากมาย ศักยภาพที่เราสามารถจัดการได้ คือช่วยกันดึงศักยภาพที่ขยะมีออกมาใช้ให้เต็มที่ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เน้นการวางแผนการจัดการขยะอย่างมีระสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะ สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ทงั้ ใช้ซ้ำและแปรรูป ( Reuse & Recycle)

ขยะมูลฝอย ( Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่ง เหลือใช้และปฏิกูลต่างๆซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งผลเสีย ในด้านการใช้แหล่งน้ำการกำจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักจะสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยข้างเคียง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ทำให้ชุมชนไม่สะอาด ขาดความเป็นระเบียบ ไม่สวยงาม และไม่น่าอยู่

ประเภทของขยะ

ขยะเปียก

ขยะเปียก หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น

ขยะแห้ง

ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็น ต้น

ขยะรีไซเคิล

ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะ ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ เป็นต้น

ขยะอันตราย

ขยะอันตราย หมายถึง วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือภาชนะบรรจุต่างๆ ที่มีองค์ประกอบหรือ. ปนเปื้อนวัตถุสารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นสารพิษ สารไวไฟ

วิธีการกําจัดขยะ โดยหลัก 5R

เคล็ดลับในการคัดแยกขยะ

ขยะอินทรีย์

อาหารที่กินเหลือ ถ้ายังไม่ค้างคืนจนบูดสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้รวมกันหลาย ๆ วันก็ประหยัดไม่น้อย ไม่ควรฝังกลบเศษอาหาร เพราะการย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจนทำให้เกิดก๊ซมีเทนตามมา แทนที่จะฝังกลบหรือใส่ถุงทิ้ง เราสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในป้ยหมักได้ เปลือกผลไม้รสหวานสมารถใช้ทำน้ำหมักชีวภาพไว้ด้บกลิ่นในท่อน้ำ ห้องน้ำ และนำไปรดน้ำต้นไม้ได้

กระดาษ

หลังจากใช้ประโยชน์จากกระดาษต่าง ๆ แล้ว ถ้าแยกประเภทกระดาษก่อนนำไปขายจะทำให้ได้ราคามากกว่าขายเหมารวมเป็นกองเดียว ยกเว้น กระดาษทิชชูและกระดาบเคลือบพลาสติกที่ขายไม่ได้ ควรแยกเก็บในที่ไม่ชื้นแฉะและสกปรก เพราะจะทำให้คุณภาพในการรีไซเคิลลดลง

พลาสติก

ขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว ยังใช้ซ้ำได้อีก เมื่อแน่ใจว่าขวดพลาสติกใช้ซ้ำไม่ได้แล้วควรล้างให้สะอาด และบีบให้แบนเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเก็บให้มากที่สุด

แก้ว

แม้แก้วจะย่อยสลายไม่ได้ แต่มันสามารถรีไซเคิลได้ 100% ล้างขวดให้สะอาดเพื่อง่ายต่อการรีไซเคิล ขวดแก้วใช้แล้ว ถ้ายังอยู่ในสภาพใช้การได้โรงงานผลิตเครื่องดื่มหรือสินค้านั้นๆยังรับกลับมาทำความสะอาด และใช้ซ้ำได้อีกถึงอย่างน้อย 30 ครั้งแต่ถ้าขวดแก้วเสียหายจนใช้ซ้ำไม่ได้อีก สามารถนำไปหลอมเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนและให้คุณภาพไม่ต่างจากเดิม

โลหะ

โลหะมีหลายประเภท ซงึ่ มีราคาแตกต่างกัน ก่อนนำไปขายควรทำให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อง่ายต่อการจัดการ และถ้าแยกประเภทของโลหะจะทำให้ราคาสูงกว่าเดิม เหล็กสามารถรีไซเคิลได้ 100% และยังคงคุณภาพเดิม เช่น กระป๋องเครื่องดื่มบางชนิด ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารอาจหลอมรวมเพื่อนำไปผลิตเป็นวัสดุต่างๆได้อีกมากมาย เช่น คลิปหนีบกระดาษ กระป๋องใบใหม่ ชิ้นส่วนจักรยานและรถยนต์ ห่วงเปิดกระป๋องน้ำอัดลม นำไปบริจาคเพื่อทำเป็นขาเทียมได้

ขยะอันตราย

อย่านำขยะอันตรายไปปนรวมกับขยะประเภทอื่นอย่างเด็ดขาด เช่น หลอดไป แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ขวดน้ำมันเครื่อง ขวดยาฆ่าแมลง ตลับหมึกพิมพ์ แยกขยะอันตรายโดยเก็บใส่บรรจุภัณฑ์เดิม หรือห่อด้วยกระดาษก่อนทิ้ง

อื่น ๆ

คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ใช้รีไซเคิลได้ โดยใช้ส่วนประกอบภายใน เช่น พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง ฯลฯ สามารถนำมาแยกชิ้นส่วนเพื่อขายได้ โทรศัพท์มือถือรีไซเคิลได้ถึง 80% ง่ายที่สุดคือนำกลับไปคืนร้านที่ซื้อมาหรือหย่อนลงในกล่องที่รับบริจาคซากไปใช้ประโยชน์ เช่น ร้านขายมือถือ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล

เมื่อ “ขยะ” ในชีวิตประจำวันของเราแฝงไว้ทั้งคุณค่าและมูลค่ามากมาย ศักยภาพที่เราสามารถจัดการได้ คือช่วยกันดึงศักยภาพที่ขยะมีออกมาใช้ให้เต็มที่ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เน้นการวางแผนการจัดการขยะอย่างมีระสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะ สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ทงั้ ใช้ซ้ำและแปรรูป ( Reuse & Recycle)

เสวียน คืออะไร

เสวียน เป็นคอกที่ทำจากไม้ไผ่ หรือวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดานเก่า หลังคาเก่า ที่นำมาวางรอบโคนต้นไม้ หรือบนพื้นดินระหว่างต้นไม้

ทำไมต้องทำเสวียนใส่ขยะ?

เสวียน ช่วยให้กองขยะมีระเบียบ ไม่ปลิวไปตามสายลมหรือโดนสัตว์คุ้ยเขี่ย และช่วยปิดบังกองขยะจากสายตา ทำให้บริเวณบ้านน่ามองยิ่งขึ้น

“ จากการสำรวจองค์ประกอบขยะ ในจังหวัดเชียงราย พบว่ามีขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้อยู่ถึงร้อยละ 40-60 ของขยะทั้งหมด ”

ขยะที่คัดแยกมาใส่เสวียนได้ เช่น ขยะ เศษอาหาร เศษวัชพืชใบไม้/กิ่งไม้ เปลือกผลไม้

ขยะที่ห้ามนำมาใส่เสวียน คือ ขยะอิเล็คทรอนิก บรรจุภัณฑ์สารเคมี เช่น ขวดยาฆ่าแมลง ขวดยาฆ่าหญ้า

ทำเสวียน ต้องใช้อะไรบ้าง? จัดเตรียมไม้ไผ่/กระเบื้อง หรือวัสดุเหลือใช้ ล้อมห่างจากโคนต้นไม้ประมาณ 1 เมตร นำเศษขยะอินทรีย์มาทงิ้ ในเสวียน หมั่นรดน้ำหรือน้ำหมักชีวภาพ

th Thai
X