การลาของพนักงานเทศบาล

- การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
- การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้า ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์เพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวัน ที่คลอดก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน

- การลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่คลอดบุตรได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วัน ทาการ

- พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือน ปีละไม่เกิน 45 วันทาการ
- พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรครบ 90 วันแล้วหากประสงค์ จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลา คลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทาการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ระหว่างลา

- พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทาการ เว้นแต่พนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ไม่สิทธิลาพักผ่อน ประจาปีในปีที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
   1. ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
   2. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว
แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก
   3. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
   4. ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณี ไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้วต่อมาได้ รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก

- ถ้าในปีใดพนักงานเทศบาลผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อนประจาปีแล้ว แต่ไม่ครบ 10 วันทาการ ให้สะสม วันที่มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทาการ

- สาหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนประจาปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทาการ

ผู้ใดประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ให้เสนอใบลา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ก่อนวันลาอุปสมบทไม่น้อยกว่า 60 วัน

การลาของพนักงานจ้าง

- ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ พิเศษมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ ระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน

- พนักงานจ้างทั่วไปที่มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี มีสิทธิลาป่วย โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลา การจ้างไม่เกิน 15 วันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลา การจ้างตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1 ปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รบค่าตอบแทน อัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 8 วันทาการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 6 วันทาการ ในกรณีที่มี ระยะ เวลาการจ้างต่ากว่า 6 เดือน มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทน อัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันทาการ

- ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ผู้เชี่ยว ชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจส่วนตัวรวมทั้งลา ไปต่างประเทศ โดยได้ รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน 45 วันทาการแต่ ในปีแรกที่ได้รับการจ้างให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 15 วัน

การลาพักผ่อนประจาปีของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามที่กาหนด สาหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม คือ พนักงานจ้างมีสิทธิลา พักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทาการ

- พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิ ลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าตอบแทนนับรวมวันหยุดประจาสัปดาห์ และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกิน 90 วัน

- พนักงานจ้างที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดู บุตรเพิ่มอีกให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลา คลอดบุตร โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ อีกไม่เกิน 30 วัน ทาการและให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัว 45 วันทาการด้วย

- พนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลา เนื่องจาก การคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนระหว่างลาจากเทศบาลไม่เกิน 45 วัน เว้นแต่กรณี ที่จ้างปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 7 เดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ ดังกล่าว

- พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประสงค์จะลาอุปสมบท มีสิทธิลาโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ ระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน แต่ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตามลาดับไม่น้อยกว่า 60 วัน เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร จะเสนอใบลา ต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่า 60 วันก็ได้