แจกถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019