การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019