การล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหงาว