รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านโควิด-19 และมอบน้ำดื่มเพื่อมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ตำบลตับเต่า

เดือนมิถุนายน 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ค่อนข้างรุนแรง มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหลายภาคส่วน ทางอำเภอเทิง จึงให้ทุกอปท.ในเขตอำเภอเทิง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ของตนเอง และให้สวมหน้ากากอนามัย 100% เทศบาลตำบลหงาว ก็ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคอาหารและน้ำดื่ม เพื่อมอบให้ อบต.ตับเต่า นำไปแจกจ่ายต่อไป