โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหงาว นัดผู้ปกครองมารับแบบฝึกทักษะและค่าอาหารกลางวัน ช่วงที่เรียนอยู่ที่บ้านในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้นัดหมายให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับแบบฝึกทักษะ และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ on-hand และ รูปแบบ on-line พร้อมมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองไปจัดหาอาหารให้เด็กที่บ้าน ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยโรงเรียนจะเปิดเรียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2564