ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19

เทศบาลตำบลหงาว จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในพื้นที่ตำบลหงาว ให้กับตัวแทนประชาชน 20 หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ชุมชนที่ถูกต้องสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564