เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง แจกหน้ากากอนามัยและทุนประกอบอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส