การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ

ตามที่จังหวัดเชียงรายได้แจ้งให้ทุกอปท.ในจังหวัดเชียงราย ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ฉีดล้างทำความสะอาดถนน หรือดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หลังค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายสูงเกินมาตรฐาน มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ฉีดพ่นน้ำ ล้างทำความสะอาดถนนโดยรอบสำนักงานและบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา