การอบรม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหงาว ได้จัดอบรม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว และนายกเทศมนตรีตำบลหงาว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง ฯลฯ