การจัดประสบการณ์เรียนรู้ “วันมาฆบูชา” สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหงาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหงาว ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “มาฆบูชา” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา และความสำคัญวันมาฆบูชา โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติวันมาฆบูชาในแต่ละระดับชั้น และมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่เด็กนักเรียน ได้รับการอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธสืบไป