บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหงาว

เมื่อวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลหงาว ได้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงาว และนายกเทศมนตรีตำบลหงาว บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตำบลหงาวแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต คือเขต 1 และเขต 2 ซึ่งบ้านป่าจี้ หมู่ 8 และบ้านป่าจี้ใต้ หมู่ 19 ย้ายมาอยู่เขต 1 ส่วนบ้านหัวดง หมู่ 12 และบ้านม่วง หมู่ 15 ย้ายไปอยู่ เขต 2 ตามประกาศของ กกต.จังหวัด โดยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้สมัครเขตละ 9 คนเท่ากัน ส่วนผู้สมัครนายกเทศมนตรี มีผู้สมัคร 2 คน