Skip to content
Capture
Play Video
Capture1
Play Video

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

แจ้งซ่อม

ระบบงานสารบรรณ

เข้าสู่ระบบ

ระบบลางานออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ระบบยืม - คืนพัสดุ

เข้าสู่ระบบ

เพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

เช็คเมล์เฉพาะเจ้าหน้าที่

เข้าสู่ระบบ

ช่องทางบริการให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ระบบแจ้งซ่อม / บำรุงรักษา
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน

ขอรับการสนับสนุน
รถกระเช้า

ขอรับการสนับสนุน
รถดับเพลิง

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ

ขอรับการสนับสนุน
บุคลากร

ขอรับการสนับสนุน
อาคารสถานที่

เทศบาลตำบลหงาว

ที่อยู่

เทศบาลตำบลหงาว
96 หมู่ 1 ต.หงาว
อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

เบอร์โทรศัพท์ , โทรสาร
อีเมล

contact@tambon-ngao.go.th อีมล์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
saraban@tambon-ngao.go.th อีเมล์ระบบสารบรรณกลาง

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์  08.30 – 16.30 น.

018926
Users Today : 15
Total views : 50897
Who's Online : 0
Follow Us
th Thai
X