Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เทศบาลตำบลหงาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้จัดอบรมโครงการ “ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ” เมื่อวันที่ 26 .. 2561 เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคนไทยทุกคน ร่วมกันส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน เคารพ เทิดทูน ปกป้อง และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนสามารถดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

 


งานประเพณีลอยกระทง ตำบลหงาว ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการอบรมกลุ่มสตรี แม่บ้าน และแกนนำผู้ประกอบการอาหารในครัวเรือน และเทศกาลงานบุญ งานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ การประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของ อปท.ในการนำเสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2019 (UNPSA) ครั้งที่ 2
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เทศบาลตำบลหงาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Kick off กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ประชุมกำหนดจัดโครงการชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการการแข่งขันทักษะและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ช่อง 3 ถ่ายทำนวัตกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลหงาว
โครงการให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงและมอบใบประกาศของโรงเรียนผู้สูงอายุ
การอบรมเสริมอาชีพให้แก่สตรีและผู้สูงอายุ (การทำไข่เค็มและสานตะกร้า) ประจำปี 2561
อบต ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลตำบลหงาว
อบต.ตากตก จังหวัดตาก ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี และการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลหงาว
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครู D.A.R.E ) ประจำปี 2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่ และอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่สตรีและผู้สูงอายุ (การทำสบู่) ประจำปี 2561
พิธีมอบรางวัลชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่ฯ และถอดบทเรียนการคัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่สตรีและผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลหงาว ประจำปี 2561
งานสรงน้ำพระธาตุปลายนาและพระธาตุดอยตูม ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สตรีและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนและคัดแยกขยะที่ต้นทาง อำเภอเทิง ประจำปี 2561
งานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของเทศบาลตำบลหงาว เนื่องในวันเทศบาล
โครงการอบรมวัยรุ่น วัยใส ใสใจสุขภาพ ประจำปี 2561
ตรวจประเมินโครงการชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่ฯ ประจำปี 2561
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าตำบลหงาว ประจำปี 2561
การแข่งขันกีฬาสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลหงาว
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
รับรางวัลลดโลกร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อปท.ต่างๆ ด้านการบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการที่ดี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
ร่วมงานกาชาดและของดีเมืองเทิง 103 ปี ประจำปี 2560
อปท.ภาคเหนือที่ผ่านการคัดเลือก โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 ศึกษาดูงานบ้านดอนแยง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหงาว ประจำปี 2560
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเทิง
การประชุมคณะกรรมการ สปสช. ตำบลหงาว
ประชุมสัญจรที่คันนาทองคำ บ้านหงาว หมู่ ๓ ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ที่ย้ายมาทำงานที่เทศบาลตำบลหงาว
เทศบาลตำบลหงาว ร่วมรับมอบรางวัลอปท.ที่มีบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป รางวัลที่ ๑
การอบรมอาชีพเสริมให้ผู้พิการ และพิธีมอบรางวัลชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่ฯ ประจำปี 2560
โครงการอบรมธรรมเสถียร (อบรมให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV)
การตรวจประเมินคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปี 2560
ส่งบุคลากรอบรมนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รุ่นที่ ๘/๒๕๖๐
สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และถอดบทเรียนโครงการประกวดชุมชนสะอาดฯ
กิจกรรม ปั่น ๓ ภู ดูทะเลหมอก “คนพันธุ์อึด ปั่นพิชิตภูชี้ฟ้า ครั้งที่ ๑
ตรวจประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการชุมชนสะอาดบ้านน่าอยู่สู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และถอดบทเรียนโครงการคัดแยกขยะในชุมชน
โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลตำบลหงาว
งานสรงน้ำพระธาตุดอยตูม ประจำปี 2560
โครงการอบรมทำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
โครงการรณรงต์ และขับเคลื่อนชุมชนลดเมา เพิ่มสุข ตำบลหงาว
งานสรงน้ำพระธาตุปลายนา ประจำปี 2560
การอบรมทำบายศรี /โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
การอบรมมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมาตรฐานโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลหงาว
โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหงาว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหงาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
การติดตามประเมินผลโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 ครั้งที่ 2
โครงการรักษ์สุขภาพด้านการออกกำลังกาย และทานอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560
โตรงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ควบคุมและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหงาว ประจำปี 2560
โครงการสร้างสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม ปั่นจักรยานสร้างความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
การตรวจประเมินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 12
โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่สตรีและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานไหว้สาพระเจ้าสองสี ประจำปี 2559 ณ วัดบุญนาค ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ร่วมกิจกรรม “102 ปี ของดีเมืองเทิง และงานกาชาดประจำปี 2559”
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste บ้านดอนแยง หมู่ 13
โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 12
เปิดโครงการ “คันนาทองคำ” ณ บ้านหงาว หมู่ 3 ตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2560
โครงกาพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงาว
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ
งานมุทิตาจิต งานเลี้ยงต้อนรับ และงานเลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหงาว
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste บ้านดอนแยง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้เป็นพลังงานในครัวเรือน
เทศบาลตำบลยางฮอม อ.ขุนตาล ศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste บ้านดอนแยง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
เดินรณรงค์เชิญชวนออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในอำเภอเทิง
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559
คณะกรรมการจากส่วนกลางตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ( รอบที่ 2)
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559
ชุมชนตำบลหงาว รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ระดับประเทศ รอบที่ 1 ที่สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการตรวจประเมิน 18 อำเภอ 18 ต้นแบบ การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน บ้านดอนแยง
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี
งานสรงน้ำพระธาตุตอยตูม ประจำปี 2559
งานสรงน้ำพระธาตุปลายนา ประจำปี 2559
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุตำบลหงาว ประจำปี 2559
พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงาว
กิจกรรม Big Cleaning day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน บ้านบุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 20
กิจกรรมเดินรณรงค์คัดแยกขยะ บ้านบุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 20
โครงการ 18 อำเภอ 18 ต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตำบลหงาว ประจำปี 2559
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงาว
กิจกรรมรักษ์สุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและคณะ ตรวจเยี่ยมการคัดแยกขยะ บ้านดอนแยง หมู่ 13
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลหงาว
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" Bike For Dad ที่เทศบาลตำบลหงาว
เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ที่อำเภอเทิง
เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหงาว
เทิดไท้องค์ราชันย์ จุดเทียนชัยถวายพรพรชัยมงคล 5 ธันวา มหาราช
กิจกรรม Big Cleaning Day
ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง อำเภอเทิง 2558
โครงการอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) ตามโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ปี 2559
พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมการเดินรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการเกษตร ( หลักสูตรการกรีดยางพารา)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี
โครงการเทิดไท้ องค์ราชินี 83 พรรษา 83 เสวียน
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
โครงการอบรมธรรมเสถียร (อบรมให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์) ประจำปี 2558
โครงการรักษ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2558
โครงการเปิดสะพานข้ามลำน้ำลาว บ้านปี้ ตำบลหงาว-ตำบลเวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการตรวจประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
โครงการเดินรณรงค์คัดแยกขยะ
โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล
งานสรงน้ำพระธาตุปลายนา ประจำปี 2558
งานสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 9 เมษายน 2558
พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงาว 3 เมษายน 2558
พิธีจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระเทพ 2 เมษายน 2558
โครงการอบรมเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและสตรี ประจำปี 2558
โครงการแจกเครื่องห่มกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลหงาว
โครงการอบรมอาชีพเสริมให้กลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลหงาว
การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คัดแยกขยะ)
สภากาแฟ เทศบาลตำบลหงาว 21 มกราคม 2558
งานวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2558
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา,นักเรียน,ประชาชน ตำบลหงาว ประจำปี 2557
งานสมโภชสรงน้ำพระเจ้าสองสี วัดบุญนาค ตำบลหงาว ประจำปี 2557
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวา มหาราช
งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหงาว ประจำปี 2557
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557
เวทีคืนความสุขให้ประชาชน 26 มิถุนายน 2557
งานสรงน้ำพระธาตุปลายนา ประจำปี 2557
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 226151 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

CopyRight © 2016 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์