Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:23:27 เปิดอ่านทั้งหมด 195 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี 2562

 

การชำระภาษี
       ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
       เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า  อาคาร  ร้านค้า  โรงสี  อู่ซ่อมรถยนต์ - รถจักรยานยนต์  อู่เคาะพ่นสีรถยนต์  โรงงานอุตสาหกรรมและบริเวณที่ดิน  ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือน ฯลฯ  นั้น

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ
      1.  สำเนาโฉนดที่ดิน  สัญญาซื้อขาย  สำเนาสัญญาเช่า
      2.  สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
      3.  สำเนาหนังสือของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
      4.  ทะเบียนพาณิชย์  ใบทะเบียนมูลค่าเพิ่ม
      5.  สำเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชน
      6.  แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรือน
      7.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

การยื่นแบบประเมิน,ชำระภาษี และการอุทธรณ์
            1.  เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.2)  ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ (ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน  10  ปี)
      2.  ผู้รับประเมินต้องชำระเงินภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับและแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)
      3.  หากผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องของอุทธรณ์ภายใน  15  วัน  นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)

ชำระค่าภาษีเกินกำหนด  30  วัน  ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
      1.  ถ้าชำระไม่เกิน  1  เดือนนับจากวันที่พ้นกำหนดให้เพิ่ม  2.5%
      2.  เกิน  1  เดือนแต่ไม่เกิน  2  เดือนเสียเงินเพิ่ม  5%
      3.  เกิน  2  เดือนแต่ไม่เกิน  3  เดือนเสียเงินเพิ่ม  7.5%
      4.  เกิน  3  เดือนแต่ไม่เกิน  4  เดือนเสียเงินเพิ่ม  10%
      5.  เกิน  4  เดือนขึ้นไปให้ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องให้ศาลสั่ง

การแจ้งห้องเช่าว่างและพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
      ให้แจ้งภายในวันที่  15  ของทุกเดือน  ณ  กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้  เทศบาลตำบลหงาว
ภาษีบำรุงท้องที่
      เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครองที่ดินปีละ  1  ครั้ง  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึงสิ้นเดือนเมษายน  ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่  หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ
        1.  หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของที่ดิน  เช่า  สำเนาโฉนด  นส.3  ก.
    2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชน
        3.  สำเนาใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย  (ถ้ามี)
    4.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร  (กรณีมอบอำนาจ)
    5.  สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน

ภาษีค้างชำระ
      1.  ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม  10%  ของค่าภาษี
      2.  ยื่นรายการไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม  10%  ของภาษีประเมินเพิ่มเติม
      3.  แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า  ของค่าภาษีประเมินเพิ่ม
      4.  ชำระภาษีเกินกำหนด  30  เมษายน  ต้องเสียเงินเพิ่ม  ร้อยละ  2  ต่อเดือน  ของค่าภาษีเศษของเดือนนั้นนับเป็น  1  เดือน

ภาษีป้าย
      เป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหารายได้ไม่ว่าจะแสดงไว้ที่วัตถุใดหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่นใด

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ
      1.  สำเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชน
      2.  สำเนาหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
      3.  รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย  ทั้งลักษณะข้อความ  ภาพ  ขนาด  รูปร่างและรูปตัวของป้าย (ถ้ามี)
   4.  แผนที่แสดงถสถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย
      5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

การยื่นแบบการประเมิน  และชำระภาษีป้าย
       1.  เจ้าของหรือผุ้ครอบครองป้ายยื่นแบบตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนมีนาคม  ถ้าไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้  ให้ผู้ครอบครองอาคารหรือเจ้าของป้ายนั้นตั้งอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
       2.  ชำระภาษีป้ายภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
       3.  ถ้าภาษีป้ายตั้งแต่  3,000  บาท  ขึ้นไป  สามารถขอผ่อนชำระเป็น สามงวดได้

การอุทธรณ์
       ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง  ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.ป.4  ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีป้ายค้างชำระ
       1.  ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม  หรือหลังติดป้ายภายใน  15  วันเสียเงินเพิ่ม  10%  ของค่าภาษี
       2.  ยื่นแบบไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงเสียเงินเพิ่ม  10%  ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
       3.  ไม่ชำระเงินภายใน  15  วัน นันแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมนเสียเงินเพิ่ม  2 %  ต่อเดือนของค่าภาษี
       ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000  บาท  ถึง  50,000  บาท
       ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น  และมีพื้นที่เกิน  2  ตารางเมตร  ต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย  ผู้ใดไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษปรับ  วันละ  100  บาท  เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
        ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย  ภายใน  30  วัน  ตั้งแต่วันรับโอน  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000  บาทถึง  10,000  บาท

อัตราภาษีป้าย
       1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  อัตรา  3  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร
       2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนภาพเครื่องหมายอัตรา  20  บาทต่อ  500  ตารางเซนติเมตร
       3.  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรือมีบางส่วนอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ  คิดอัตรา  40  บาทต่อ  500  ตารางเซนติเมตรป้ายที่คำนวณแล้วต่ำกว่า  200  บาทให้เสียป้ายละ  200  บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
       ผู้รับใบอนุญาตประกอบการค้าต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯภายในกำหนด  30  วันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาตฯ
       หากผู้ประกอบการค้าที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลาจะต้องเสียค่าปรับอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ติดต่อ
       1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

 
 
รายงานการเงิน รับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562
( 7 เมษายน 2562)
 
รายงานการเงิน รับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561
( 7 มกราคม 2562 )
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561
( 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10:20:49)
 
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
( 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ป
( 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:47:25)
 
งบการเงินประจำปี 2561
( 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:17:42)
 
เชิญชวนบริจาคหนังสือ
( 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:05:51)
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา ที่อ่านหนังสือเทศบาลตำบลหงาว
( 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:05:03)
 
จัดตั้งที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน
( 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:03:34)
 
ปั่น-ปัน-สุข 2019
เทศบาลตำบลหงาว ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหงาว , อสม.ตำบลหงาว, บริษัทโตโยต้าเชียงราย สาขาเทิง และเครือข่ายปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เชิญชวนผู้ที่สนใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภ ( 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:52:05)
 
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 230031 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

CopyRight © 2016 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์