Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภาเทศบาล
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหงาว

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อมูลรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- แผนผังสำนักงานเทศบาลตำบลหงาว Model
- แผนที่ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหงาว
- แผนที่ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหงาวจากดาวเทียม
- ที่อยู่เทศบาลตำบลหงาว

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์
- จดหมายข่าว ปี 2562
- จดหมายข่าว ปี 2563

ข้อ 08 Q & A

- ร่วมแสดงความคิดเห็น/สนทนา
- ตู้รับฟังความคิดเห็นของเทศบาลตำบลหงาว

ข้อ 09 Social Networks

- ช่องทางการติต่ต่อสื่อสารกับเทศบาลตำบลหงาว
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- ติดตามการดำเนินงานปี 2563 รอบ 6 เดือน

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือการลา

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- กระบวนงานการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- กระบวนงานการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
- กระบวนงานการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- กระบวนงานการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
- กระบวนงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
- กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
- กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
- กระบวนงานการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 1
- กระบวนงานการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
- กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- กระบวนงานขออนุญาตถมดิน
- กระบวนงานรับชำระภาษีป้าย
- กระบวนงานรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
- จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
- รายชื่อผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างบ้านและขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
- รายชื่อมาผู้ติดต่องานพัฒนาชุมชน
- สถิติการให้บริการประชาชนที่มาชำระภาษี
- ข้อมูลภารกิจช่วยเหลือประชาชน ปี 2563

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ข้อ 17 E – Service

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหงาว
- จัดให้มีอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนทั่วไป
- รายชื่อมาผู้ติดต่องานพัฒนาชุมชน
- ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเทศบาล
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63.

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศเทศบาลตำบลหงาวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์ให้คุณโทษ และใช้บังคับ

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเทศบาลตำบลหงาว
- ที่อยู่ เว็บไซต์ เบอร์ไทรศัพท์ ของเทศบาลตำบลหงาว

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- กาเข้าร่วมรประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้าน
- รูปการจัดทำแผนชุมชน
- รูปการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศเจตจำนง

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี 2563
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- รายงานการประเมินความเสี่ยง

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- มาตรฐานทางคุณธรรม

ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2561-2564

ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
- ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- หลักเหณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 242615 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

Last Update 2021 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์