Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
เอกสารงานนโยบายและแผน
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหงาว
 แบบกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560
 แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560
 กระบวนงานการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 กระบวนงานการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล-1
 กระบวนงานการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 กระบวนงานการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-32
 กระบวนงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21
 กระบวนงานการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ-1
 กระบวนงานการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ-1
 กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-1
 กระบวนงานขออนุญาตถมดิน
 กระบวนงานรับชำระภาษีป้าย-1
 กระบวนงานรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์-1
 กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-1
 ปก แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลหงาว (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
 รายละเอียดเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
 รายชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหงาว
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องกำหนดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล และทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหงาว ส่วนที่ 1
 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหงาว ส่วนที่ 2
 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหงาว ส่วนที่ 3
 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหงาว ส่วนที่ 4
 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหงาว ส่วนที่ 5
 แผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลหงาว พ.ศ. 2560-2562 ส่วนที่ 1
 แผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลหงาว พ.ศ. 2560-2562 ส่วนที่ 2
 แผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลหงาว พ.ศ. 2560-2562 ส่วนที่ 3
 แผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลหงาว พ.ศ. 2560-2562 ส่วนที่ 4
 ประกาศแผน
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหงาว
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 242710 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

Last Update 2021 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์